Rada klasyfikacyjna śródroczna  odbędzie się:  14 stycznia 2021 roku
  • do dnia  22 grudnia 2020 r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wychowawcy o ocenie zachowania,
  • do dnia  14 grudnia 2020 r. wychowawcy informują rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zgodnie ze statutem szkoły.
Rada klasyfikacyjna roczna, końcowa odbędzie się: 17 czerwca 2021 roku
  • do dnia 7 czerwca 2021 r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych, wychowawcy ocenia zachowania,
  • do dnia  17 maja 2021 r. nauczyciele informują o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zgodnie ze  statutem szkoły.